ระบบข้อมูลสารสนเทศ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

165190
TodayToday164
YesterdayYesterday140
This WeekThis Week164
This MonthThis Month2379
All DaysAll Days165190

thai clock

รางวัลครู

PDF Print E-mail
Written by Nitchanan   
Tuesday, 19 June 2012 10:09

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครู

นายวินัย  จ้อยศรีเกตุ

นายสันติ  ฉาสันเที๊ยะ

นายพิทักษ์  สุวรรณปะเถาว์

นางสาวรัศมีเดือน  สังข์คุ้ม

นางสุพรรษา  สิงห์ทองทัด

นางสาวอำพร  จุลพล

นางสาวอังคณา  บุญเย็น

นางวรัญอร  สุพล

นางวัลย์ลดา  สุระภี

นางสาวโขมพัสตร์  สินสา

นางวรรณิภา  ดวงดารา

นางรัตนา  คล้ายศรีโพธิ์

นางสาวปิยนันท์  หงษ์ลอย

นางสาวนงลักษณ์  ไชยวาน

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวสิริวรรณ  อาจละออ

ครูที่ปรึกษานักเรียนชนะเลิศ  การประกวดการจัดป้ายนิทรรศการประวัติและผลงานของสุนทรภู่  ในกิจกรรม

วันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสุรัตน์  ปุณณะตระกูล

ครูที่ปรึกษานักเรียนรองชนะเลิศ อันดับ ๑  การประกวดการจัดป้ายนิทรรศการประวัติและผลงานของสุนทรภู่

ในกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวจันทนา  สุวรรณอาสน์

ครูที่ปรึกษานักเรียนรองชนะเลิศ อันดับ ๒  การประกวดการจัดป้ายนิทรรศการประวัติและผลงานของสุนทรภู่

ในกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวพิชญาภา  โพธิ์สาขา

ครูที่ปรึกษานักเรียนชนะเลิศ  การประกวดการจัดป้ายนิทรรศการประวัติและผลงานของสุนทรภู่  ในกิจกรรม

วันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาววัลธิดา  อาจวิชัย

ครูที่ปรึกษานักเรียนรองชนะเลิศ อันดับ ๑  การประกวดการจัดป้ายนิทรรศการประวัติและผลงานของสุนทรภู่

ในกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางนิภาพร  ก่อกิจเถกิงกุล

ครูที่ปรึกษานักเรียนรองชนะเลิศ อันดับ ๒  การประกวดการจัดป้ายนิทรรศการประวัติและผลงานของสุนทรภู่

ในกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวทักษิณา  ชัยชนะ

ครูที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนยอดนักอ่านประจำเดือนมิถุนายน  โครงการรักการอ่าน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางดาราพรรณ  บุญส่ง

ครูที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนยอดนักอ่านยอดเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกรกฎาคม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางวรรณิภา  ดวงดารา

ครูที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนยอดนักอ่านยอดเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกรกฎาคม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางวลัยพร  ภู่มะณี

ครูที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนยอดนักอ่านยอดเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกรกฎาคม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสุรัตน์  ปุณณะตระกูล

ครูที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนยอดนักอ่านยอดเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวปิยนันท์  หงษ์ลอย

ครูที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนยอดนักอ่านยอดเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกรกฎาคม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวรุจิรัตน์  ปะวันโน

ครูที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนยอดนักอ่านยอดเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกรกฎาคม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวสุชีลา  วิเศษสม

ครูที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนยอดนักอ่านยอดเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนกรกฎาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวปรานี  คำภะวา

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือระดับห้องเรียน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวรุจิรัตน์  ปะวันโน

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือระดับห้องเรียน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวพิศมัย ครามานนท์

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือระดับห้องเรียน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวอำพร  จุลพล

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือระดับห้องเรียน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวปาริฉัตร  ดาวสว่าง

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือระดับห้องเรียน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นายพิทักษ์  สุวรรณปะเถาว์

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือระดับห้องเรียน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวทักษิณา  ชัยชนะ

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือระดับห้องเรียน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสุรัตน์  ปุณณะตระกูล

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือระดับห้องเรียน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวนงนุช  ปัญญะพงษ์

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือระดับห้องเรียน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาววารุณี  กลิ่นอุบล

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ  การประกวดคัดลายมือระดับห้องเรียน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวหทัยภัทร  คงแป้น

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัลชนะเลิศ  การประกวด

คัดลายมือระดับห้องเรียน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวสุนทรา  ขันธ์พัฒน์

ครูที่ปรึกษา  ได้รางวัลชนะเลิศ

การประกวดผลงานประเภทศิลปะสร้างสรรค์

จากงานประดิษฐ์  ระดับชั้นอนุบาล

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางโสภี  บรรยงกะเสนา

ครูที่ปรึกษา  ได้รางวัลชนะเลิศ

การประกวดผลงานประเภท  โครงงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางวลัยพร  ภู่มะณี

ครูที่ปรึกษา  ได้รางวัลชนะเลิศ

การประกวดผลงานประเภท  โครงงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวณิชชา  บุญปัญญาวัฒน์

ครูที่ปรึกษา  ได้รางวัลชนะเลิศ

การประกวดผลงานประเภท  โครงงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวพิศมัย   ครามานนท์

ครูที่ปรึกษา  ได้รางวัลชนะเลิศ

การประกวดผลงานประเภท  โครงงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาววัลธิดา  อาจวิชัย

ครูที่ปรึกษา  ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑

การประกวดผลงานประเภท  โครงงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวศิรินทร์ธนา โยธามาศ

ครูที่ปรึกษา  ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑

การประกวดผลงานประเภท  โครงงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวอำภาพร  บุตรคำ

ครูที่ปรึกษา  ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑

การประกวดผลงานประเภท  โครงงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวรัศมีเดือน  สังข์คุ้ม

ครูที่ปรึกษา  ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑

การประกวดผลงานประเภท  โครงงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นายพรศักดิ์  ศรีวะรมย์

ครูที่ปรึกษา  ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑

การประกวดผลงานประเภท  โครงงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวทักษิณา  ชัยชนะ

ครูที่ปรึกษา  ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒

การประกวดผลงานประเภท  โครงงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวสุพรรณวษา โสภาพรม

ชนะเลิศ  การประกวดสื่อประเภท  สื่อทำมือ

ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวปิยนันท์  หงษ์ลอย

ชนะเลิศ  การประกวดสื่อประเภท สื่อทำมือ

ระดับชั้น  ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาววารุณี  กลิ่นอุบล

ชนะเลิศ  การประกวดสื่อประเภท  สื่อทำมือ

ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวอำพร  จุลพล

ชนะเลิศ  การประกวดสื่อประเภท  สื่อทำมือ

ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาววันวิษา  กรีรัมย์

รองชนะเลิศ อันดับ ๑  การประกวดสื่อประเภท

สื่อทำมือ  ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวสิริวรรณ  อาจละออ

ชนะเลิศ  การประกวดสื่อประเภท CAI

ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวณิชนันทน์  สุทธิวัฒน์สกุล

ชนะเลิศ  การประกวดสื่อประเภท CAI

ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นายจรูญ  จิตตะ

ชนะเลิศ  การประกวดสื่อประเภท CAI

ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางวรัญอร  สุพล

ชนะเลิศ  การประกวดสื่อประเภท CAI

ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวพิศมัย  ครามานนท์

รองชนะเลิศ อันดับ ๑  การประกวดสื่อประเภท CAI ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาววันวิษา  กรีรัมย์

รองชนะเลิศ อันดับ ๑  การประกวดสื่อประเภท CAI ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นายพิทักษ์  สุวรรณปะเถาว์

รองชนะเลิศ อันดับ ๒  การประกวดสื่อประเภท CAI ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวนงนุต  ปัญญะพงษ์

ชนะเลิศ  การประกวดสื่อประเภท  หนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางนิภาพร  ก่อกิจเถกิงกุล

ชนะเลิศ  การประกวดสื่อประเภท  หนังสือเสริมการเรียนระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวณิชนันทน์  สุทธิวัฒน์สกุล

ชนะเลิศ  การประกวดสื่อประเภท  หนังสือเสริมการเรียนระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางวลัยพร  ภู่มะณี

ชนะเลิศ  การประกวดสื่อประเภท  หนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวสุชีลา  วิเศษสม

ชนะเลิศ  การประกวดสื่อประเภท  หนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางวรรณิภา  ดวงดารา

รองชนะเลิศ อันดับ ๑  การประกวดสื่อประเภท

หนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวสายทิพย์  รัตนบุญนิธิ

รองชนะเลิศ อันดับ ๑  การประกวดสื่อประเภท

หนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวหทัยภัทร  คงแป้น

รองชนะเลิศ อันดับ ๑  การประกวดสื่อประเภท

หนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวขนิษฐา  ปฐมรักษ์

รองชนะเลิศ อันดับ ๒  การประกวดสื่อประเภท

หนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวภานุมาศ  แสนสีแก้ว

รองชนะเลิศ อันดับ ๒  การประกวดสื่อประเภท

หนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวปาริฉัตร  ดวงสว่าง

รองชนะเลิศ อันดับ ๒  การประกวดสื่อประเภท

หนังสือเสริมการเรียน ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางวัลย์ลดา  สุระภี

ชนะเลิศ การประกวดสื่อประเภท E – book

ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นายรัตนโชติ  มาธุพันธ์

ชนะเลิศ การประกวดสื่อประเภท E – book

ระดับชั้น ม. ๑ – ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวอัญญรินทร์  พัฒนธีรธนากร

ชนะเลิศ การประกวดสื่อประเภท E – book

ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวรัชนี  ชูสง่า

ชนะเลิศ การประกวดสื่อประเภท E – book

ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวศิริลักษณ์  ทัพอาสา

ชนะเลิศ การประกวดสื่อประเภท E – book

ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวโขมพัสตร์  สินสา

ชนะเลิศ การประกวดสื่อประเภท E – book

ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวนงลักษณ์  ไชยวาน

ชนะเลิศ การประกวดสื่อประเภท E – book

ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวณิชนันทน์  สุทธิวัฒน์สกุล

ชนะเลิศ การประกวดสื่อประเภท E – book

ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวพิศมัย  ครามานนท์

ชนะเลิศ การประกวดสื่อประเภท E – book

ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวจันทนา  สุวรรณอาสน์

ชนะเลิศ การประกวดสื่อประเภท E – book

ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นายสุพจน์  สุภาพ

ชนะเลิศ การประกวดสื่อประเภท E – book

ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นายอภินันท์  ดำเกลี้ยง

ชนะเลิศ การประกวดสื่อประเภท E – book

ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางรัตนา  คล้ายศรีโพธิ์

ชนะเลิศ การประกวดสื่อประเภท E – book

ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวรุจิรัตน์  ปะวันโน

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวอำภาพร  บุตรคำ

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางประภัสสร  สายหอม

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวรัศมีเดือน  สังข์คุ้ม

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวสิริวรรณ  อาจละออ

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นายณรงค์ฤทธิ์  สิงหชัย

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวศิรินทร์ธนา  โยธามาศ

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวทักษิณา  ชัยชนะ

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางกุลธิดา  ชื่นวัฒนา

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวปัทมา  เพียรสองชั้น

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางระวีวรรณ์  สุภาพ

รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวปรานี  คำภะวา

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวจินดารัตน์  แก่นสาร

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ป. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวจิราภรณ์  คงเมือง

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาววัลธิดา  อาจวิชัย

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ม. ๑ – ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวแววมยุรา  ชมภู่

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวนาถอนงค์  ประวันเต

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาวศิวพร  นวลเต็ม

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดสื่อประเภท

E – book ระดับชั้น ป. ๔ – ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เครือข่ายที่ 15)

นางสาววัลธิดา  อาจวิชัย

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวอัญญรินทร์  พัฒน์ธีรธนากร

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางวัชราภรณ์  พลสิงห์

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวจันทนา  สุวรรณอาสน์

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวจิราภรณ์  คงเมือง

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาววารุณี  กลิ่นอุบล

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวศิริลักษณ์  ทัพอาสา

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวเสาวนีย์  สร้อยภู่ระย้า

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวนงนุต  ปัญญะพงษ์

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนธันวาคม

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางวรรณิภา  ดวงดารา

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนธันวาคม

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางขนิษฐา  ปฐมรักษ์

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนธันวาคม

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางระวีวรรณ์  สุภาพ

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนธันวาคม

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวศิวพร  นวลเต็ม

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนธันวาคม

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางประภัสสร  สายหอม

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนธันวาคม

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางระวีวรรณ์  สุภาพ

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนธันวาคม

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวอัญญรินทร์  พัฒน์ธีรธนากร

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนธันวาคม

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวพิชญาภา  โพธิ์สาขา

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนธันวาคม

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางรัตนา  คล้ายศรีโพธิ์

ครูผู้ส่งเสริมนักเรียนอ่านยอดเยี่ยมเดือนธันวาคม

กิจกรรมรักการอ่าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวพิศมัย  ครามานนท์

ได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านสร้างคุณงามความดี

ในวิชาชีพครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

นางวรรณิภา  ดวงดารา

ได้รับรางวัลส่งเสริมการออมทรัพย์

โครงการธนาคารโรงเรียน  ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

นางขนิษฐา  ปฐมรักษ์

ได้รับรางวัลส่งเสริมการออมทรัพย์

โครงการธนาคารโรงเรียน  ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

นางสาวนงนุต  ปัญญะพงษ์

ได้รับรางวัลส่งเสริมการออมทรัพย์

โครงการธนาคารโรงเรียน  ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

นางสาวมัณฑนา  แก้วบัว

ได้รับรางวัลส่งเสริมการออมทรัพย์

โครงการธนาคารโรงเรียน  ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

นางสาวทักษิณา  ชัยชนะ

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นายอภินันท์  ดำเกลี้ยง

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวณีรนุช  สุวรรณมัย

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาววงเดือน  โมลา

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวพชรนภส  บุญสีลา

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวอัญญรินทร์  พัฒน์ธีรธนากร

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวณิชชา  บุญปัญญาวัฒน์

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางวัลย์ลดา  สุระภี

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวพิศมัย  ครามานนท์

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวปิยนันท์  หงษ์ลอย

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวแววมยุรา  ชมภู่

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวศิรินทร์ธนา  โยธามาศ

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางเนาวรัตน์  แก้วปรีดี

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางวลัยพร  ภู่มะณี

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวอังคณา  บุญเย็น

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาววันวิษา  กรีรัมย์

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวภานุมาศ  แสนสีแก้ว

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวกฤศมน  จันทร์สีชา

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางประภัสสร  สายหอม

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวปณัฐดา  ฤาชากุล

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวศิวพร  นวลเต็ม

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาววารุณี  กลิ่นอุบล

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวนงนุต  ปัญญะพงษ์

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นายสันติ  ฉาสันเที๊ยะ

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวรัชนี  ชูสง่า

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวสายทิพย์  รัตนบุญนิธิ

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางวรัญอร  สุพล

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นายฐากูร  ปาละนันทน์

ได้รับรางวัลเป็นครูส่งเสริมการอ่าน

ในโครงการ 13th NANMEEBOOK  READING  CLUB

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

นางสาวรัชนี  ชูสง่า

ครูผู้ฝึกการคัดลายมือ  รางวัลชนะเลิศ  ระดับสายชั้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวมัณฑนา  แก้วบัว

ครูผู้ฝึกการคัดลายมือ  รางวัลชนะเลิศ  ระดับสายชั้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาววารุณี  กลิ่นอุบล

ครูผู้ฝึกการคัดลายมือ  รางวัลชนะเลิศ  ระดับสายชั้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวทักษิณา  ชัยชนะ

ครูผู้ฝึกการคัดลายมือ  รางวัลชนะเลิศ  ระดับสายชั้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางวัลย์ลดา  สุระภี

ครูผู้ฝึกการคัดลายมือ  รางวัลชนะเลิศ  ระดับสายชั้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวนงลักษณ์  ไชยวาน

ครูผู้ฝึกการคัดลายมือ  รางวัลชนะเลิศ  ระดับสายชั้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวปรานี  คำภะวา

ครูผู้ฝึกการคัดลายมือ  รางวัลชนะเลิศ  ระดับสายชั้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวพิชญาภา  โพธิ์สาขา

ครูผู้ฝึกการคัดลายมือ  รางวัลชนะเลิศ  ระดับสายชั้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวพิศมัย  ครามานนท์

ครูผู้ฝึกการคัดลายมือ  รางวัลชนะเลิศ  ระดับสายชั้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาววันวิษา  กรีรัมย์

ครูผู้สนับสนุนนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวมัณฑนา  แก้วบัว

ครูผู้สนับสนุนนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางวลัยพร  ภู่มะณี

ครูผู้สนับสนุนนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางระวีวรรณ์  สุภาพ

ครูผู้สนับสนุนนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวสิริวรรณ  อาจละออ

ครูผู้สนับสนุนนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสุรัตน์  ปุณณะตระกูล

ครูผู้สนับสนุนนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาวกรรนิการ์  เยาวรา

ครูผู้สนับสนุนนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางกุลธิดา  ชื่นวัฒนา

ครูผู้สนับสนุนนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

นางสาววีรฎา  เตชะสาย

ครูผู้สนับสนุนนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาคเรียนที่ ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนวิชูทิศ

Last Updated ( Saturday, 14 June 2014 21:17 )
 
joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review