photo_library

ภาพกิจกรรม

28 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนวิชูทิศ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นายธนาวุธ สุขภูวงศ์ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานคร เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

comment

Comments