description

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามลิงก์ด้านล่าง


ระดับชั้นอนุบาล 1 - 2 คลิก : https://th.city/DB35Xi

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 คลิก : https://th.city/5zrZ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 คลิก : https://th.city/aoTr

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 คลิก : https://th.city/DDhE

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 คลิก : https://th.city/Qrmuf
comment

Comments